De start en het ontwikkelingsproces van een sociocratische coöperatie

De start en het ontwikkelingsproces van een sociocratische coöperatie

De coöperatie begint met een ideaal idee en initiatief van de grondlegger.

Zingeving (zielsbewogenheid) is de diepere bron voor het ontdekken van een authentieke identiteit en levensvervulling.
Bij een ondernemende attitude ontkiemt de wil tot manifesteren. De identiteit drukt zich dan uit in creaties.       Elke creatie is een oefening tot vormgeven in woord beeld en handeling.

Ondernemerschap is het vermogen om kansen te zien en te koppelen aan een voornemen (idee) dit om te zetten in een zakelijke mogelijkheid. Dit zal in combinatie met het ontwikkelen van vakbekwaamheid en organisatie leiden tot het verwezenlijken (materialisatie) van een bedrijfsmatig product en dienst van maatschappelijke waarde.
Een ondernemend nieuwetijdsmens streeft naar een relevante maatschappelijke vertaling (transformatie) van haar ideaal door middel van een bedrijfsvoering met een economisch perspectief.

ADELOT ondersteunt elke visie missie in een ‘al doende lerende’ implementatie die leidt tot een onafhankelijk bestaan als zelfstandig beroepsbeoefenaar. Door met elkaar te leren investeren ontstaat een team organisatie.

Elk mens kan zich bewust worden van haar oorsprong en bestemming. Vooral cruciale momenten in het leven zijn gegeven om de authenticiteit en identiteit te (her)ontdekken. De vraag wat te doen met de rest van uw leven is onze vraag naar zingeving. De daarop volgende vraag hoe dat te bereiken in de huidige situatie doet een beroep op uw realiteitszin.

De eerste vraag nodigt uit tot bezinning om diep van binnen rust en ruimte te vinden tot zelfreflectie en een gevoel voor eigen waarde te (her)vinden. Het is een zoeken naar essentie en zielsbewogenheid. Het proefondervindelijk al doende ervarend leerproces brengt de animo tot een nieuw leven terug, waardoor de energie weer gaat stromen.

Dit persoonlijk transformatie avontuur, dat overigens elke puber meemaakt, is een kwetsbare levensfase. Deze persoonlijke worsteling vraagt om een liefdevolle onverstoorbare medemenselijke ondersteuning.

Stap voor stap verschaft het doorzetten uitzicht op autonome zelfsturing en groeit de ambitie om zich met hart en ziel in te zetten. De bron van inspiratie (kosmos) en intuitie (aarde) manifesteert zich via aanleg (talent) en oefening (werken) in drie dimensies van persoonlijke ontwikkeling hand, hart en hoofd. Een persoonlijke ontwikkeling in een leer- en levensweg naar maatschappelijk relevant meesterschap en burgerschap.

Met de (op)voeding in een huiselijke, lokale en openbare omgeving onder invloed van onderwijs, cultuur en maatschappij krijgt de persoonlijke, professionele en burgerlijke ontwikkeling sociaal, artistiek ambachtelijke en ethische waarden mee.

Van droom naar daadkracht betekent een zielsbewogen ontwikkelingsproces van transformatie dat wil zeggen bandoorbrekende, bevrijdende verheffende ‘nieuwe menswording’ persoonlijk, gezamenlijk en in verbinding met de gemeenschap.

Bij onze sociocratische coöperatie ligt de focus op bedrijfsvoering. Met de inzet van een sociocratische coöperatie verbindt de autonome scheppingskracht zich via samenwerking (co-creatie) met de samenleving en de heelheid van de schepping.
In haar evolutieproces resoneert een individueel met een gezamenlijk verlangen naar transformatie. In dat proces tot realisatie verandert de mens, medemens en de wereld om hen heen wezenlijk; transmutatie. Een opwaartse  evolutiebeweging dankzij de autonome kleinschalige lokale scheppingskracht.

De voorstelling van zaken vanuit de omgekeerde piramide toont, hoe het kleinschalig autonome bouwen aan een nieuwe werkelijkheid (transformatie) doorwerkt naar medemens en omgeving ten bate van de mensheid en de leefbaarheid op aarde.

Om dat al doende evolutieproces te borgen doet de sociocratische coöperatie aan belangenbehartiging met het oog op een bevestiging (autorisatie) van haar maatschappelijke waarde. De tekening van de omgekeerde piramide geeft een beeld hoe de organisatie van het autonome initiatief zich verbindt op een steeds omvangrijker niveau van waarde-creatie en uitwisseling in teamverband, netwerkverband, ketenverband en maatschappelijk verband.

De autonome realisatie van de persoonlijke missie vraagt om een organisatie van werk (arbeid) en de aanwending van middelen en vermogen (kapitaal). Dit is een risico dragende krachtenbundeling rond de initiator, de werkers en de verschaffers van vermogen. Dat zijn drie van de voorwaarden voor start, doorstart en het voortbestaan van de sociocratische coöperatie. Hiermee blijven deze drie partners onder het beding van consent beslissingsbevoegde verantwoordelijke economische eigenaren.

Deze voorstelling van zaken toont hoe een getransformeerde economische ordening uitgaat van kleinschalige lokale coöperatieve waarde creatie en de organisatie van kringverbanden op maatschappelijk verantwoorde wijze. Een bottom up opbloei van zelfstandige beroepsuitoefening als kanteling in de dominante grootschalige marktwerking. Een verademing omdat het ook een omkering betekent van de huidige hiërarchische topdown aansturing.

Thans is de actuele economische en politieke ordening tegenovergesteld. Ondanks goede bedoelingen is de op duurzaamheid en medemenselijkheid gebaseerde besluitvorming nog geënt op (democratische) machtsvorming en marktconforme belangenafweging.